Przetargi

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2019(III.2.2) z dnia 22.07.2019

  

Zamawiający:  MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bełchatowie (kod pocztowy 97-400) przy ul. Św. Alberta Chmielowskiego 8

zaprasza     

do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, przygotowania, instalacji i montażu oraz uruchomienia - Automatycznej linii do pakowania pianki mlecznej zwanej powszechnie ptasim mleczkiem w ramach projektu „Wdrożenie nowej technologii będącej wynikiem prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego i prozdrowotnego ptasiego mleczka” (nazwa produktu "Ptasie Mleczko" została zastrzeżona przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. Ze względu jednak na fakt, iż produkt ten, niezależnie od jego producenta i nazwy na opakowaniu, zwany jest przez konsumentów powszechnie ptasim mleczkiem, Zamawiający nazwą tą będzie się posługiwał również zamiennie z nazwą pianka mleczna) planowanego do współfinansowania w ramach III Osi priorytetowej WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie III.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi zaprojektowania, przygotowania, instalacji i montażu oraz uruchomienia automatycznej linii do pakowania pianki mlecznej. Zamówienie polega na wykonaniu automatyzacji systemu pakowania ptasiego mleczka na istniejącej linii produkcyjnej umożliwiającej minimalizację udziału czynnika ludzkiego w procesie pakowania oraz dostosowanie jej pracy do specyfiki produktu (próby technologiczne w celu ustawienia odpowiednich parametrów pracy urządzenia).  Poniesienie wydatku jest niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej współfinansowanej w ramach projektu pt Wdrożenie nowej technologii będącej wynikiem prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego i prozdrowotnego ptasiego mleczka”.

 Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, przygotowanie, instalacja i montaż oraz uruchomienie automatycznej linii do pakowania „Mleczka Wybornego” zgodnie z załączoną specyfikacją.

W skład linii technologicznej wchodzą wszystkie  urządzenia niezbędne do zautomatyzowania procesu pakowania ptasiego mleczka. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również zintegrowanie systemu z już istniejącymi liniami technologicznymi.

Usługa musi zostać zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 270 dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy, jednak nie później niż do 15 czerwca 2020 r.

 1. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

 a. Osobiście w siedzibie Majami Sp. z o.o. Sp.k., ul. Św. Alberta Chmielowskiego 8, 97-400 Bełchatów w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Dostawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019(III.2.2)”;

b.Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty;

c.Drogą elektroniczną na adres: mbratek@majami.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF);

Termin składania ofert upływa w dniu 30.08.2019 r. o godz. 16.00.

Telefony do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 609 561 838, +48 577 760 870. 

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: łódzkie

Powiat: bełchatowski

Miejscowość: Bełchatów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu:

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

 • którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
 • nie otwarto ich likwidacji, nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości i/lub nie ogłoszono upadłości,
 • nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
 • którzy gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Dostawca potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 Dodatkowe warunki:

 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 2. Wykonawca do oferty musi dołączyć wykaz wykonanych prac automatyzacji procesów produkcji o łącznej wartości zafakturowanej lub w trakcie realizacji nie mniejszej, niż 5 mln zł lub równowartości tej kwoty  w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie);
 3. Wykonawca do oferty musi dołączyć oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą, niż wartość oferty Wykonawcy;
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, wynikającej z wartości oferty za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10% wartości całego zamówienia;
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli zawiera rażąco niską cenę przedmiotu zamówienia.

 

Zakres wykluczenia.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez podpisanie oświadczenia o braku powiazań osobowych lub kapitałowych.

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 3.

Osobą biorącą udział w postępowaniu od strony Zamawiającego jest:

Pani Magdalena Piestrzyńska-Książek – Prezes Zarządu Majami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wspólnika uprawnionego do reprezentacji Spółki.

Kryteria oceny ofert i punktacja:

Wagi dla poszczególnych kryteriów

Nazwa kryterium oceny Waga%

 1. Cena (C) – 65%.
 2. Gwarancja wyrażona w miesiącach (G) – 20%.
 3. Czas reakcji serwisowej w godzinach (R) – 10%.
 4. Koszt godziny serwisu (K) - 5%.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt (P), co zostanie obliczone wg wzoru do dwóch miejsc po przecinku.

CENA (C)

Liczba punktów (P)  = Najniższa cena przedstawiona w ofertach  X 65

                                                              Cena badanej oferty

 Łącznie w tym kryterium otrzymać można 65 pkt.

 

GWARANCJA  (G)         

Liczba punktów  =   Okres gwarancji z badanej oferty   X 20

                         Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach

 

Łącznie w tym kryterium otrzymać można 20 pkt.

 

CZAS REAKCJI SERWISOWEJ (R)

Liczba punktów  =    Najkrótszy  czas reakcji serwisowej zaproponowany w ofertach X 10

                                               Czas reakcji serwisowej z badanej oferty

 

Łącznie w tym kryterium otrzymać można 10 pkt.

 

KOSZT GODZINY SERWISU  (K)

Liczba punktów  = Najmniejszy koszt godziny serwisu zaproponowany w ofertach X 5

                                                Koszt godziny serwisu z badanej oferty

Łącznie w tym kryterium otrzymać można 5 pkt.

 

Przygotowanie oferty: 

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 • Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, wraz z pieczątką.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferta musi zawierać termin ważności.
 • Wypełnione oświadczenie załącznik nr 2
 • Wypełnione oświadczenie dotyczące powiązań osobowych (załącznik nr 3).
 • Wykaz wykonanych prac automatyzacji procesu produkcji o łącznej wartości zafakturowanej nie mniejszej niż 5 mln zł, o których mowa w punkcie VI Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą, niż wartość oferty Wykonawcy.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał potwierdzone prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli niemożliwe będzie złożenie stosownych zaświadczeń, wówczas Wykonawca może złożyć oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a w przypadku wyboru jego oferty, właściwe dokumenty zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy.
 • Dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej, Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy cenę po kursie średnim NBP z dnia sporządzenia zapytania ofertowego.

 

Niewypełnienie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Oferenci przygotowują oferty na własny koszt MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłady w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych przez nich danych.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej o wyniku Postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, wynikającej z wartości oferty za każdy dzień opóźnienia.

Warunki zmiany umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

Z a ł ą c z n i k i:

 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia,
 • Oświadczenie o braku powiązań,
 • Specyfikacja zamówienia.

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017(III.3.3) 13.01.2017

 

Zamawiający:  MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bełchatowie (kod pocztowy 97-400) przy ul. św. Alberta Chmielowskiego 8

 zaprasza     

do złożenia oferty na dostawę usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paris odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja) wraz z wynajęciem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Cel zamówienia:

 Zapytanie Ofertowe dotyczy wyboru dostawcy usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paris odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja) wraz z wynajęciem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2), Zamawiający będzie brał udział w targach w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w promocji marki produktowej Earth of Eco na wybranych rynkach docelowych.  planowanego do współfinansowania w ramach III Osi priorytetowej POIR Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiot zamówienia:

Wynajem stoiska wraz z zabudową na targi SIAL Paris 2018

Wnioskodawca planuje wynajem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2) wraz z jej zabudową, wykonaniem niezbędnych elementów stoiska wystawienniczego, w tym Wizualizację Marki Polskiej Gospodarki. Usługa miałaby dotyczyć targów przemysłu spożywczego SIAL Paris 2018 odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja).

Oferta powinna obejmować:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej
 • Koszt wpisu do katalogu targowego i reklamy w mediach targowych.
 • Projekt i budowa stoiska wystawowego
 • Obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach (w tym m.in.: montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów)

Powierzchnia stoiska wystawienniczego: ok. 12m2

Przewidywalny termin wykonania zamówienia: 21-25 października 2018.

    2. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

 - Osobiście w siedzibie Majami Sp. z o.o. Sp.k., ul. św. Alberta Chmielowskiego 8, 97-400 Bełchatów w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Dostawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017(III.3.3)”;

 - Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty;

 - drogą elektroniczną na adres: agrzywacz@majami.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)

Termin składania ofert upływa w dniu  23.01.2017. o godz. 16.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Grzywacz, tel. +48 609 561 830

 

   3. Miejsce realizacji zamówienia:

       Województwo: łódzkie

       Powiat: bełchatowski

       Miejscowość: Bełchatów

    4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

    5. Warunki udziału w postępowaniu:

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

 1. a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
 2. b) nie otwarto wobec nich postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości,
 3. c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dostawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 Dodatkowe warunki:

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Dostawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 % wartości brutto dostawy, wynikającej z łącznej wartości oferty, jednak nie mniej niż 100,00 zł (słownie złotych: sto), licząc za każdy dzień opóźnienia.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez podpisanie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

    6. Kryteria oceny ofert i punktacja:

 • Cena - 100%

 Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów. Następne według wzoru:

 

                                          Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów (P)  =                                                                                     x 100

                                                        Cena badanej oferty

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium

  7. Przygotowanie oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 • Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferta musi zawierać termin ważności oferty.
 • Wypełnione oświadczenie załącznik nr 2
 • Wypełnione oświadczenie dotyczące powiązań osobowych.
 • Dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej, zamawiający w celu oceny oferty przeliczy cenę oferty po kursie średnim NBP z dnia sporządzenia zapytania ofertowego.

 

Niewypełnienie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. Majami sp. z o.o. sp.k. nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłada w zawiązku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Majami sp. z o.o. sp.k. za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych przez nich danych.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

   7. Warunki zmiany umowy

 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

z a ł ą c z n i k i:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki