Przetargi

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017(III.3.3) 13.01.2017

 

Zamawiający:  MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Bełchatowie (kod pocztowy 97-400) przy ul. św. Alberta Chmielowskiego 8

 zaprasza     

do złożenia oferty na dostawę usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paris odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja) wraz z wynajęciem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Cel zamówienia:

 Zapytanie Ofertowe dotyczy wyboru dostawcy usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paris odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja) wraz z wynajęciem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2), Zamawiający będzie brał udział w targach w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorstwa MAJAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w promocji marki produktowej Earth of Eco na wybranych rynkach docelowych.  planowanego do współfinansowania w ramach III Osi priorytetowej POIR Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiot zamówienia:

Wynajem stoiska wraz z zabudową na targi SIAL Paris 2018

Wnioskodawca planuje wynajem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2) wraz z jej zabudową, wykonaniem niezbędnych elementów stoiska wystawienniczego, w tym Wizualizację Marki Polskiej Gospodarki. Usługa miałaby dotyczyć targów przemysłu spożywczego SIAL Paris 2018 odbywających się w dniach 21-25 października 2018 roku w Paryżu (Francja).

Oferta powinna obejmować:

 • Wynajem powierzchni wystawienniczej
 • Koszt wpisu do katalogu targowego i reklamy w mediach targowych.
 • Projekt i budowa stoiska wystawowego
 • Obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach (w tym m.in.: montaż, demontaż stoiska, podłączenie i zużycie mediów)

Powierzchnia stoiska wystawienniczego: ok. 12m2

Przewidywalny termin wykonania zamówienia: 21-25 października 2018.

    2. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:

 - Osobiście w siedzibie Majami Sp. z o.o. Sp.k., ul. św. Alberta Chmielowskiego 8, 97-400 Bełchatów w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Dostawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017(III.3.3)”;

 - Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty;

 - drogą elektroniczną na adres: agrzywacz@majami.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)

Termin składania ofert upływa w dniu  23.01.2017. o godz. 16.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Agnieszka Grzywacz, tel. +48 609 561 830

 

   3. Miejsce realizacji zamówienia:

       Województwo: łódzkie

       Powiat: bełchatowski

       Miejscowość: Bełchatów

    4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

    5. Warunki udziału w postępowaniu:

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

 1. a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
 2. b) nie otwarto wobec nich postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości,
 3. c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dostawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.

 Dodatkowe warunki:

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 2.
 • Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Dostawcy kary umownej za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 % wartości brutto dostawy, wynikającej z łącznej wartości oferty, jednak nie mniej niż 100,00 zł (słownie złotych: sto), licząc za każdy dzień opóźnienia.
 • Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Dostawca potwierdza spełnienie warunku poprzez podpisanie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

    6. Kryteria oceny ofert i punktacja:

 • Cena - 100%

 Oferta z najniższa ceną otrzymuje 100 punktów. Następne według wzoru:

 

                                          Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów (P)  =                                                                                     x 100

                                                        Cena badanej oferty

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium

  7. Przygotowanie oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.
 • Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
 • Oferta musi zawierać termin ważności oferty.
 • Wypełnione oświadczenie załącznik nr 2
 • Wypełnione oświadczenie dotyczące powiązań osobowych.
 • Dopuszcza się składanie ofert w walucie obcej, zamawiający w celu oceny oferty przeliczy cenę oferty po kursie średnim NBP z dnia sporządzenia zapytania ofertowego.

 

Niewypełnienie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec MAJAMI SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. Majami sp. z o.o. sp.k. nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłada w zawiązku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Majami sp. z o.o. sp.k. za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych przez nich danych.

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

   7. Warunki zmiany umowy

 Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. c) okoliczności siły wyższej,
 4. d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 5. e) otrzymania decyzji jednostki współfinansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

z a ł ą c z n i k i:

 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
 • Oświadczenie o braku powiązań
 • Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki